3η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Ασπονδύλων
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
Θαλάσσια Ασπόνδυλα (MMED)
ΚΝΙΔΟΖΩΑ
1  Corallium rubrum 1001 documents-icon 35 -
ΜΑΛΑΚΙΑ
Δίθυρα
2  Lithophaga lithophaga 1027 documents-icon 35 -
3  Pinna nobilis 1028 documents-icon 35 digital map icon
ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ
4  Scyllarides latus 1090 documents-icon 35 -
ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ
5  Centrostephanus longispinus 1008 documents-icon 35 digital map icon
Χερσαία Ασπόνδυλα (MED)
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ
6  Hirudo medicinalis 1034 documents-icon 35 -
ΜΑΛΑΚΙΑ
Δίθυρα
7  Microcondylaea compressa
1031 documents-icon 35 -
8  Unio crassus 1032 documents-icon 35 digital map icon
9  Unio elongatulus 1033 documents-icon 35 digital map icon
Γαστερόποδα
10  Helix pomatia (doubtful presence) 1026 documents-icon 35 -
11  Vertigo angustior 1014 documents-icon 35 digital map icon
12  Vertigo moulinsiana 1016 documents-icon 35 digital map icon
ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ
13  Astacus astacus 1091 documents-icon 35 digital map icon
14  Austropotamobius torrentium 1093 documents-icon 35 digital map icon
ΕΝΤΟΜΑ
Ορθόπτερα
15  Paracaloptenus caloptenoides 4053 documents-icon 35 digital map icon
16  Stenobothrus eurasius 4055 documents-icon 35 digital map icon
Οδοντόγναθα
17  Coenagrion ornatum 4045 documents-icon 35 digital map icon
18  Cordulegaster heros 4046 documents-icon 35 digital map icon
19  Lindenia tetraphylla 1043 documents-icon 35 digital map icon
20  Ophiogomphus cecilia 1037 documents-icon 35 digital map icon
21  Stylurus flavipes 1040
documents-icon 35 digital map icon
Λεπιδόπτερα
22  Catopta thrips 4028 documents-icon 35 digital map icon
23  Papilio alexanor 1054 documents-icon 35 -
24  Parnassius apollo 1057 documents-icon 35 -
25  Parnassius mnemosyne 1056
documents-icon 35 -
26  Zerynthia polyxena 1053 documents-icon 35 -
27  Apatura metis 1066 documents-icon 35 -
28  Euphydryas aurinia 1065 documents-icon 35 -
29  Lycaena  dispar 1060 documents-icon 35 -
30  Maculinea arion 1058 documents-icon 35 -
31  Pseudophilotes bavius 4043 documents-icon 35 -
32  Polyommatus eroides 4042 documents-icon 35 -
33  Dioszeghyana schmidtii 4032 documents-icon 35 digital map icon
34  Eriogaster catax 1074 documents-icon 35 digital map icon
35  Callimorpha quadripunctaria 1078 documents-icon 35 digital map icon
36  Hyles hippophaes 1077 documents-icon 35 digital map icon
37  Proserpinus proserpina 1076 documents-icon 35 digital map icon
Κολεόπτερα
38  Rhysodes sulcatus 4026 documents-icon 35 digital map icon
39  Osmoderma eremita 1084 documents-icon 35 digital map icon
40  Bolbelasmus unicornis 4011 documents-icon 35 digital map icon
41  Lucanus cervus 1083 documents-icon 35 digital map icon
42  Probaticus subrugosus 4022
documents-icon 35 digital map icon
43  Buprestis splendens 1085 documents-icon 35 digital map icon
44  Cerambyx cerdo 1088
documents-icon 35 digital map icon
45  Morimus funereus 1089 documents-icon 35 digital map icon
46  Rosalia alpina 1087
documents-icon 35 digital map icon
Home   Close