Εθνικές εκθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

σχετικά με την κατάσταση της διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος

 

Το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθορίζει την υποχρέωση των Κρατών Μελών να υποβάλλουν, ανά εξαετία, εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της Οδηγίας στην επικράτειά τους. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα μέτρα διατήρησης που αναφέρονται στο Άρθρο 6, εκτίμηση της επίδρασης των μέτρων στην κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ, καθώς επίσης και τα κυριότερα αποτελέσματα της εποπτείας που διενεργείται σύμφωνα με το Άρθρο 11 για την κατάσταση της διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος (δηλαδή για τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και για τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας).

Οι εθνικές εκθέσεις χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παραγωγή μίας ενιαίας έκθεσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εκάστοτε μορφή των εθνικών εκθέσεων, όπως και οι συνοδευτικές οδηγίες συμπλήρωσης των τυποποιημένων εντύπων τους, καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της εμπειρίας που αποκτάται από τα Κράτη μέλη.

Από την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ έχουν ολοκληρωθεί τέσσερεις περίοδοι αναφοράς και έχουν υποβληθεί ισάριθμες εθνικές εκθέσεις από τα Κράτη Μέλη, διαφορετικής μορφής και περιεχομένου ανά περίοδο αναφοράς:

  • Η 1η εθνική έκθεση υποβλήθηκε το 2001, αφορούσε στην περίοδο 1994-2000 και επικεντρώθηκε στην πρόοδο των κρατών μελών αναφορικά με τη νομοθετική μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας και τις διοικητικές πτυχές στη δημιουργία του Δικτύου Natura 2000.
  • Η 2η εθνική έκθεση υποβλήθηκε το 2007, αφορούσε στην περίοδο 2001-2006 και στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκε η πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα. Η 2η εθνική έκθεση της Ελλάδας βρίσκεται αναρτημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art17/envrfzupg/overview. Μέθοδος εργασίας και σύνοψη αποτελεσμάτων.
  • Η 3η εθνική έκθεση αφορούσε στην περίοδο 2007-2012 και στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκεη δεύτερη αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος, με βάση τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, αλλά και η πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δικτύου Natura 2000. Η 3η εθνική έκθεση της Ελλάδας βρίσκεται αναρτημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art17/envvkfa_q/.
  • Η 4η εθνική έκθεση αφορούσε στην περίοδο 2013-2018 και στο πλαίσιο αυτής επαναξιολογήθηκαν η κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος και η αποτελεσματικότητα του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. Παράλληλα αφιερώθηκε για πρώτη φορά ειδική ενότητα στα είδη του Παραρτήματος V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ τα οποία υφίστανται εκμετάλλευση, συλλέγονται, θανατώνονται ή αποτελούν αντικείμενο θήρας ή αλιείας στα κράτη μέλη. Η 4η εθνική έκθεση της Ελλάδας βρίσκεται αναρτημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art17/envxrm90g/.

 Οι εθνικές εκθέσεις (με εξαίρεση την 1η έκθεση λόγω αντικειμένου), αποτελούνται από δύο μέρη:

  • Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την εφαρμογή των επιμέρους θεμάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στα Κράτη Μέλη (νομικό πλαίσιο, κατάσταση χαρακτηρισμού των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, θέματα διαχείρισης, μέτρα διατήρησης και προστασίας, οικονομικά θέματα, κ.λπ.).
  • Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει έντυπα αναφοράς και χάρτες εξάπλωσης (ή και εύρους) για τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V που απαντούν στο Κράτος Μέλος.

Αρμόδια Εθνική Αρχή για την υποβολή των εθνικών εκθέσεων υπό το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είναι το Υπουργείο, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη της εκπόνησης της έκθεσης είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας / Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών.

Home   Close