Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας αποτελεί μια πύλη ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας.

Αποτελεί την πραγματοποίηση ενός στόχου του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), παραρτήματος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, να δημιουργήσει έναν κόμβο πληροφοριών που να διαχέει επικαιροποιημένη πληροφορία και αρχεία για την ελληνική φύση και βιοποικιλότητα, να παρέχει επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, να ευαισθητοποιεί το κοινό για τις φυσικές, οικονομικές και πολιτιστικές αξίες της ελληνικής φύσης και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του σε δράσεις προστασίας.

Ο δικτυακός τόπος διακρίνεται σε τρεις βασικές ενότητες πληροφορίας, που σκοπό έχουν να παροτρύνουν τον επισκέπτη να γνωρίσει τη φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας, να ανακαλύψει πληροφορίες για αυτήν και να συμμετάσχει σε δράσεις διατήρησης και ανάδειξής της.

Έχει αναπτυχθεί με σύγχρονες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να παρέχει πρόσβαση στα ψηφιακά τεκμήρια της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ (Ψηφιακό Αποθετήριο ΕΚΒΥ), σε γεωχωρικά δεδομένα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα (Δικτυακός Χάρτης Φύσης και Βιοποικιλότητας και Γεωγραφικό Αποθετήριο ΕΚΒΥ) και στα αντίστοιχα μεταδεδομένα τους (Δικτυακός Κατάλογος Μεταδεδομένων ΕΚΒΥ).

Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και η πλήρης λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου επιτυγχάνεται μέσω υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν στον επισκέπτη του Δικτυακού Τόπου δυνατότητες αναζήτησης, λήψης πληροφοριών για συγκεκριμένη θέση που ορίζεται από ζεύγος γεωγραφικών συντεταγμένων, χαρτογραφικής απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων και μεταφόρτωσης περιεχομένου.

Χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες φόρμες αναζήτησης του δικτυακού τόπου και εκτελώντας απλές λεκτικές, θεματικές ή γεωγραφικές αναζητήσεις, ο επισκέπτης μπορεί να λάβει:

  • Λίστα αποτελεσμάτων από την αναζήτηση ψηφιακών τεκμηρίων για την περιοχή/θέμα της αναζήτησης, με δυνατότητα πρόσβασης στην τεκμηρίωση και μεταφόρτωσης των ψηφιακών αρχείων (πηγή: Ψηφιακό Αποθετήριο ΕΚΒΥ).
  • Λίστα αποτελεσμάτων από την αναζήτηση γεωχωρικών δεδομένων για την περιοχή/θέμα της αναζήτησης, με σύνδεσμο προς τον Δικτυακό Χάρτη Φύσης και Βιοποικιλότητας, που θα εστιάζει στην περιοχή και τα αποτελέσματα αυτά (πηγή: Γεωγραφικό Αποθετήριο ΕΚΒΥ).
  • Άλλες πληροφορίες που αφορούν στην περιοχή/θέμα της αναζήτησης και που αποτελούν περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

Home   Close