Γεωχωρικά δεδομένα

Ο Δικτυακός Τόπος συνδέεται με γεωγραφικό αποθετήριο όπου υπάρχουν αποθηκευμένα γεωχωρικά δεδομένα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας.
Τα γεωχωρικά δεδομένα που μπορεί να ανακαλύψει ο χρήστης κατηγοριοποιούνται ως εξής:

- Εθνικές προστατευόμενες περιοχές
- Περιοχές δικτύου NATURA 2000
- Περιοχές χαρακτηρισμένες από διεθνείς συμβάσεις

  • Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης
  • Υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ
  • Βιογενετικά Αποθέματα
  • Αποθέματα Βιόσφαιρας
  • Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα
  • Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

- Υγρότοποι

  • Ελληνικοί Υγρότοποι σε εθνικό επίπεδο
  • Καταγραφή υγροτόπων σε περιφερειακό επίπεδο
  • Καταγραφή ταμιευτήρων νερού σε περιφερειακό επίπεδο
  • Επιστημονική οριοθέτηση υγροτόπων
  • Μικροί νησιώτικοι υγρότοποι της Ελλάδας

- Τύποι οικοτόπων χαρτογράφησης

- Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης τύπων οικοτόπων Οδηγίας 93/43 ΕΟΚ

  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2001-2006
   • Εξάπλωση τύπων οικοτόπων Οδηγίας 93/43 ΕΟΚ (2001-2006)
   • Εύρος εξάπλωσης τύπων οικοτόπων Οδηγίας 93/43 ΕΟΚ (2001-2006)

- Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης ειδών Οδηγίας 93/43 ΕΟΚ

  • Εξαετής έκθεση περιόδου αναφοράς 2001-2006
   • Εξάπλωση ειδών Οδηγίας 93/43 ΕΟΚ (2001-2006)
   • Εύρος εξάπλωσης ειδών Οδηγίας 93/43 ΕΟΚ (2001-2006)

- Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO
- Ανοιχτά αρχαία θέατρα

- Όρια περιοχών ευθύνης Φορέων Διαχείρισης


Η αναζήτηση και εύρεση των γεωχωρικών δεδομένων από τον χρήστη μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 1. Μέσω της υπηρεσίας καταλόγου μεταδεδομένων του ΕΚΒΥ.
 2. Μέσω της αναζήτησης του Δικτυακού Τόπου.
Home   Close