Έντυπα αναφοράς και χάρτες

Το Ειδικό Μέρος της 3ης εθνικής έκθεσης για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τα έντυπα αναφοράς και τα γεωχωρικά δεδομένα εύρους και εξάπλωσης για τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V που απαντούν στην Ελλάδα.

Όλα τα αρχεία της 3ης εθνικής έκθεσης είναι αναρτημένα στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (Central Data Repository - CDR) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ / Eionet). Επισημαίνεται ότι δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, τα γεωχωρικά δεδομένα (κατά συνέπεια και οι παραγόμενοι χάρτες) των ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητα» (sensitive) λόγω της τρωτότητάς τους.

Τα έντυπα αναφοράς και οι χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης, ανά τύπο οικοτόπου και είδος, διατίθενται παρακάτω σε μορφή αρχείων pdf:

Home   Close