4η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Ασπονδύλων
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
Θαλάσσια Ασπόνδυλα (MMED)
Αρθρόποδα
1  Scyllarides latus 1090 documents-icon 35 -
Μαλάκια
2  Lithophaga lithophaga 1027 documents-icon 35 -
3  Pinna nobilis 1028 documents-icon 35 digital map icon
Άλλα ασπόνδυλα
4  Centrostephanus longispinus 1008 documents-icon 35 digital map icon
5  Corallium rubrum 1001 documents-icon 35 -
Χερσαία Ασπόνδυλα (MED)
Αρθρόποδα
6  Astacus astacus 1091 documents-icon 35 digital map icon
7  Austropotamobius torrentium 1093 documents-icon 35 digital map icon
8  Paracaloptenus caloptenoides 4053 documents-icon 35 digital map icon
9  Stenobothrus eurasius 4055 documents-icon 35 digital map icon
10  Coenagrion ornatum 4045 documents-icon 35 digital map icon
11  Cordulegaster heros 4046 documents-icon 35 digital map icon
12  Lindenia tetraphylla 1043 documents-icon 35 digital map icon
13  Ophiogomphus cecilia 1037 documents-icon 35 digital map icon
14  Stylurus flavipes 1040
documents-icon 35 digital map icon
15  Catopta thrips 4028 documents-icon 35 digital map icon
16  Papilio alexanor 1054 documents-icon 35 -
17  Parnassius apollo 1057 documents-icon 35 -
18  Parnassius mnemosyne 1056
documents-icon 35 -
19  Zerynthia polyxena 1053 documents-icon 35 -
20  Apatura metis 1066 documents-icon 35 -
21  Euphydryas aurinia 1065 documents-icon 35 -
22  Lycaena  dispar 1060 documents-icon 35 -
23  Maculinea arion 1058 documents-icon 35 -
24  Pseudophilotes bavius 4043 documents-icon 35 -
25  Polyommatus eroides 4042 documents-icon 35 -
26  Dioszeghyana schmidtii 4032 documents-icon 35 digital map icon
27  Eriogaster catax 1074 documents-icon 35 digital map icon
28  Euplagia quadripunctaria 6199 documents-icon 35 digital map icon
29  Hyles hippophaes 1077 documents-icon 35 digital map icon
30  Proserpinus proserpina 1076 documents-icon 35 digital map icon
31  Rhysodes sulcatus 4026 documents-icon 35 digital map icon
32  Osmoderma eremita Complex 6966 documents-icon 35 digital map icon
33  Bolbelasmus unicornis 4011 documents-icon 35 digital map icon
34  Lucanus cervus 1083 documents-icon 35 digital map icon
35  Probaticus subrugosus 4022
documents-icon 35 digital map icon
36  Buprestis splendens 1085 documents-icon 35 digital map icon
37  Cerambyx cerdo 1088
documents-icon 35 digital map icon
38  Morimus asper funereus 6908 documents-icon 35 digital map icon
39  Rosalia alpina 1087
documents-icon 35 digital map icon
Μαλάκια
40  Unio crassus 1032 documents-icon 35 digital map icon
41  Unio elongatulus 1033 documents-icon 35 digital map icon
42  Vertigo angustior 1014 documents-icon 35 digital map icon
43  Vertigo moulinsiana 1016 documents-icon 35 digital map icon
Άλλα ασπόνδυλα
44  Hirudo verbana
6928 documents-icon 35 -
Home   Close