Έντυπα αναφοράς και χάρτες έκθεσης Άρθρου 12 περιόδου 2008-2012

Το Ειδικό Μέρος της εθνικής έκθεσης για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ υπό το Άρθρο 12 για την περίοδο 2008-2012, περιλαμβάνει τα έντυπα αναφοράς των ειδών των πτηνών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντούν στην Ελλάδα και τα γεωχωρικά δεδομένα/χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης αυτών που αναπαράγονται στη χώρα.

Τα έντυπα αναφοράς και οι χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης, ανά είδος, διατίθενται παρακάτω σε μορφή αρχείων pdf:

Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Εποχικότητα Έντυπο αναφοράς Χάρτης
1  Accipiter brevipes A402 Breeding documents-icon 35 digital map icon
2  Accipiter gentilis gentilis A619 Breeding documents-icon 35 digital map icon
3  Accipiter nisus nisus A633 Breeding documents-icon 35 digital map icon
4  Acrocephalus arundinaceus A298 Breeding documents-icon 35 digital map icon
5  Acrocephalus melanopogon A293 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
6  Acrocephalus palustris A296 Breeding documents-icon 35 digital map icon
7  Acrocephalus schoenobaenus A295 Breeding documents-icon 35 digital map icon
8  Acrocephalus scirpaceus A297 Breeding documents-icon 35 digital map icon
9  Actitis hypoleucos A168 Breeding documents-icon 35 digital map icon
10  Aegithalos caudatus A324 Breeding documents-icon 35 digital map icon
11  Aegolius funereus A223 Breeding documents-icon 35 digital map icon
12  Aegypius monachus A079 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
13  Alauda arvensis A247 Breeding documents-icon 35 digital map icon
14  Alcedo atthis A229 Breeding documents-icon 35 digital map icon
15  Alectoris chukar A411 Breeding documents-icon 35 digital map icon
16  Alectoris graeca graeca A465 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
17  Anas acuta A054 Winter documents-icon 35 -
18  Anas clypeata A056  Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
19  Anas crecca crecca A704 Winter documents-icon 35 -
20  Anas penelope A050 Winter documents-icon 35 -
21  Anas platyrhynchos platyrhynchos A705 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
22  Anas querquedula A055 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
23  Anas strepera strepera A703 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
Winter documents-icon 35
24  Anser albifrons albifrons A394 Winter documents-icon 35  -
25  Anser anser A043 Winter documents-icon 35 SENSITIVE 
Breeding documents-icon 35
26  Anser erythropus A042  Passage documents-icon 35 -
Winter documents-icon 35 -
27  Anser fabalis rossicus A702 Winter  documents-icon 35 -
28  Anthus campestris A255 Breeding documents-icon 35 digital map icon 
29  Anthus spinoletta A259 Breeding documents-icon 35 digital map icon
30  Anthus trivialis A256 Breeding documents-icon 35 digital map icon
31  Apus apus A226 Breeding  documents-icon 35 digital map icon
32  Apus pallidus A227 Breeding documents-icon 35 digital map icon
33  Aquila chrysaetos A091 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
34  Aquila clanga A090
Winter  documents-icon 35 -
35  Aquila fasciatus A707  Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
36  Aquila heliaca A404   Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
Winter
documents-icon 35
37  Aquila pomarina A089 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
38  Ardea cinerea cinerea A699 Breeding  documents-icon 35 digital map icon 
39  Ardea purpurea purpurea A634-B  Breeding  documents-icon 35 SENSITIVE 
40  Ardeola ralloides ralloides A635 Breeding  documents-icon 35 SENSITIVE
41  Asio flammeus  A222 Breeding  documents-icon 35 digital map icon
42  Asio otus  A221 Breeding  documents-icon 35 digital map icon
43  Athene noctua  A218 Breeding  documents-icon 35 digital map icon
44  Aythya ferina  A059 Breeding  documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
45  Aythya fuligula  A061 Winter  documents-icon 35  -
46  Aythya nyroca  A060-B  Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
Passage documents-icon 35
Winter documents-icon 35
47  Bonasa bonasia A104  Breeding documents-icon 35 digital map icon
48  Botaurus stellaris stellaris  A688-B Breeding  documents-icon 35 SENSITIVE 
49  Branta ruficollis A396 Winter  documents-icon 35 -
50  Bubo bubo A215 Breeding  documents-icon 35 digital map icon
51  Bubulcus ibis ibis A696 Breeding  documents-icon 35  -
52  Bucephala clangula A067 Winter documents-icon 35  -
53  Burhinus oedicnemus A133 Breeding documents-icon 35 digital map icon 
54  Buteo buteo A087 Breeding documents-icon 35 digital map icon 
55  Buteo rufinus A403  Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
56  Calandrella brachydactyla A243 Breeding documents-icon 35 digital map icon
57  Calidris alpina alpina A672 Winter documents-icon 35 -
58  Calidris ferruginea A147 Passage  documents-icon 35  -
59  Calidris minuta A145 Passage  documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35 -
60  Calonectris diomedea A010 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
61  Caprimulgus europaeus A224 Breeding documents-icon 35 digital map icon
62  Carduelis cannabina A366 Breeding documents-icon 35 digital map icon
63  Carduelis carduelis A364 Breeding documents-icon 35 digital map icon
64  Carduelis chloris A745 Breeding documents-icon 35 digital map icon
65  Carduelis spinus A365 Breeding documents-icon 35 digital map icon
66  Casmerodius albus albus A698 Winter  documents-icon 35 SENSITIVE
Breeding documents-icon 35
67  Certhia brachydactyla all others A637 Breeding documents-icon 35 digital map icon
68  Certhia familiaris A334 Breeding documents-icon 35 digital map icon
69  Cettia cetti A288 Breeding documents-icon 35 digital map icon
70  Charadrius alexandrinus alexandrinus A682-B Breeding documents-icon 35 digital map icon
Passage documents-icon 35 -
Winter documents-icon 35 -
71  Charadrius dubius curonicus A726 Breeding documents-icon 35 digital map icon
72  Chlidonias hybrida A734 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
73  Chlidonias niger A197 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
74  Ciconia ciconia ciconia A667-B  Passage documents-icon 35 SENSITIVE 
Breeding documents-icon 35
75  Ciconia nigra A030-B  Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
76  Cinclus cinclus A264 Breeding documents-icon 35 digital map icon
77  Circaetus gallicus A080 Breeding documents-icon 35 digital map icon
78  Circus aeruginosus A081 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
79  Circus cyaneus A082 Winter documents-icon 35 -
80  Circus pygargus A084 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
81  Cisticola juncidis A289 Breeding documents-icon 35 digital map icon
82  Clamator glandarius A211 Breeding documents-icon 35 digital map icon
83  Coccothraustes coccothraustes A373 Breeding documents-icon 35 digital map icon
84  Columba livia A206 Breeding documents-icon 35 digital map icon
85  Columba oenas A207 Breeding documents-icon 35 digital map icon
86  Columba palumbus palumbus A687 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
87  Coracias garrulus A231 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
88  Corvus corax A350 Breeding documents-icon 35 digital map icon
89  Corvus corone cornix A742 Breeding documents-icon 35 digital map icon
90  Corvus frugilegus A348 Breeding documents-icon 35 digital map icon
91  Corvus monedula A347 Breeding documents-icon 35 digital map icon
92  Coturnix coturnix A113 Breeding documents-icon 35 digital map icon
93  Cuculus canorus A212 Breeding documents-icon 35 digital map icon
94  Cygnus columbianus bewickii A037 Winter documents-icon 35 -
95  Cygnus cygnus A038-C Winter documents-icon 35 -
96  Cygnus olor A036
Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
97
 Delichon urbicum A738 Breeding documents-icon 35 digital map icon
98  Dendrocopos leucotos A239 Breeding documents-icon 35 digital map icon
99  Dendrocopos major all others A658 Breeding documents-icon 35 digital map icon
100  Dendrocopos medius A238 Breeding documents-icon 35 digital map icon
101  Dendrocopos minor A240 Breeding documents-icon 35 digital map icon
102  Dendrocopos syriacus A429 Breeding documents-icon 35 digital map icon
103  Dryocopus martius A236  Breeding documents-icon 35 digital map icon
104  Egretta garzetta garzetta A697
Breeding documents-icon 35 digital map icon
Passage documents-icon 35 -
105
 Emberiza caesia A447 Breeding documents-icon 35 digital map icon
106
 Emberiza cia A378 Breeding documents-icon 35 digital map icon
107  Emberiza cineracea A446 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
108  Emberiza cirlus A377 Breeding documents-icon 35 digital map icon
109  Emberiza citrinella A376 Breeding documents-icon 35 digital map icon
110  Emberiza hortulana A379 Breeding documents-icon 35 digital map icon
111  Emberiza melanocephala A382 Breeding documents-icon 35 digital map icon
112
 Emberiza schoeniclus A381 Breeding documents-icon 35 digital map icon
113  Eremophila alpestris A248 Breeding documents-icon 35 digital map icon
114  Erithacus rubecula A269 Breeding documents-icon 35 digital map icon
115  Erythropygia galactotes A739 Breeding documents-icon 35 digital map icon
116  Falco biarmicus A101 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE 
117  Falco cherrug A511 Winter documents-icon 35 -
118  Falco columbarius A098 Winter documents-icon 35 -
119  Falco eleonorae A100 Breeding documents-icon 35 digital map icon
120  Falco naumanni A095  Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Passage documents-icon 35
121
 Falco peregrinus brookei A709 Breeding documents-icon 35 digital map icon
122
 Falco subbuteo A099 Breeding documents-icon 35 digital map icon
123  Falco tinnunculus A096 Breeding documents-icon 35 digital map icon
124  Falco vespertinus A097 Passage documents-icon 35 -
125  Ficedula parva A320 Breeding documents-icon 35 digital map icon
126  Ficedula semitorquata A442 Breeding documents-icon 35 digital map icon
127
 Fringilla coelebs all others A657 Breeding documents-icon 35 digital map icon
128  Fulica atra atra A723 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
129  Galerida cristata A244 Breeding documents-icon 35 digital map icon
130  Gallinula chloropus chloropus A721 Breeding documents-icon 35 digital map icon
131  Garrulus glandarius A342  Breeding documents-icon 35 digital map icon
132  Gavia arctica arctica A689 Winter documents-icon 35 -
 133   Glareola pratincola pratincola A625-B Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Passage documents-icon 35
134  Gypaetus barbatus A076 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
135  Gyps fulvus A078
Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
136  Haematopus ostralegus A130 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
137  Haliaeetus albicilla A075 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
138  Hieraaetus pennatus A092 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
139  Himantopus himantopus A131
Breeding documents-icon 35 digital map icon
Passage documents-icon 35 -
140  Hippolais olivetorum A439 Breeding documents-icon 35 digital map icon
141  Hippolais pallida A740 Breeding documents-icon 35 digital map icon
142  Hirundo daurica A252 Breeding documents-icon 35 digital map icon
143  Hirundo rupestris A737 Breeding documents-icon 35 digital map icon
144  Hirundo rustica A251
Breeding documents-icon 35 digital map icon
145  Hydrobates pelagicus melitensis A695 Breeding documents-icon 35 digital map icon
146  Ixobrychus minutus minutus A617-B Breeding documents-icon 35 digital map icon
147  Jynx torquilla A233 Breeding documents-icon 35 digital map icon
148  Lanius collurio A338 Breeding documents-icon 35 digital map icon
149  Lanius minor A339 Breeding documents-icon 35 digital map icon
150  Lanius nubicus A433 Breeding documents-icon 35 digital map icon
151  Lanius senator A341 Breeding documents-icon 35 digital map icon
152  Larus audouinii A181 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
153   Larus cachinnans  A459
Breeding documents-icon 35 -
Winter
documents-icon 35 -
154  Larus genei A180 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Winter documents-icon 35
155  Larus melanocephalus A176 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Passage documents-icon 35
Winter documents-icon 35
156  Larus michahellis A604 Breeding documents-icon 35 digital map icon
157  Larus minutus A177 Passage documents-icon 35 -
158  Larus ridibundus A179
Winter documents-icon 35 -
159  Limosa limosa limosa A614-B Passage documents-icon 35 -
160  Locustella luscinioides A292 Breeding documents-icon 35 digital map icon
161  Loxia curvirostra A369 Breeding documents-icon 35 digital map icon
162  Lullula arborea A246 Breeding documents-icon 35 digital map icon
163  Luscinia megarhynchos A271 Breeding documents-icon 35 digital map icon
164  Melanitta fusca fusca A685-A Winter documents-icon 35 -
165  Melanocorypha calandra A242 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
166  Mergellus albellus A767-A Winter documents-icon 35 -
167  Mergus merganser merganser A654-B Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Winter documents-icon 35
168  Mergus serrator A069 Winter documents-icon 35 -
169
 Merops apiaster A230 Breeding documents-icon 35 digital map icon
170  Miliaria calandra A746 Breeding documents-icon 35 digital map icon
171  Milvus migrans A073 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
172  Monticola saxatilis A280 Breeding documents-icon 35 digital map icon
173  Monticola solitarius A281
Breeding documents-icon 35 digital map icon
174  Montifringilla nivalis A358 Breeding documents-icon 35 digital map icon
175  Motacilla alba A262 Breeding documents-icon 35 digital map icon
176  Motacilla cinerea A261
Breeding documents-icon 35 digital map icon
177  Motacilla flava A260 Breeding documents-icon 35
digital map icon
178  Muscicapa striata A319 Breeding documents-icon 35 digital map icon
179  Neophron percnopterus A077 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
180  Netta rufina A058-B Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
181  Nucifraga caryocatactes A344 Breeding documents-icon 35 digital map icon
182  Numenius arquata orientalis A730 Winter documents-icon 35 -
183  Numenius tenuirostris A159 Passage documents-icon 35 -
Winter documents-icon 35 -
184  Nycticorax nycticorax nycticorax A610-A Breeding documents-icon 35 digital map icon
185  Oenanthe hispanica A278 Breeding documents-icon 35 digital map icon
186  Oenanthe isabellina A435 Breeding documents-icon 35 digital map icon
187  Oenanthe oenanthe A277 Breeding documents-icon 35 digital map icon
188  Oriolus oriolus A337 Breeding documents-icon 35 digital map icon
189  Otis tarda A129 Winter documents-icon 35 -
190  Otus scops A214 Breeding documents-icon 35 digital map icon
191  Oxyura leucocephala A071-B Winter documents-icon 35 -
192  Panurus biarmicus A323 Breeding documents-icon 35 digital map icon
193  Parus ater all others A656 Breeding documents-icon 35 digital map icon
194  Parus caeruleus A329 Breeding documents-icon 35 digital map icon
195  Parus cristatus A327 Breeding documents-icon 35 digital map icon
196  Parus lugubris A443 Breeding documents-icon 35 digital map icon
197  Parus major A330 Breeding documents-icon 35 digital map icon
198  Parus montanus A326 Breeding documents-icon 35 digital map icon
199  Parus palustris A325 Breeding documents-icon 35 digital map icon
200  Passer domesticus A620 Breeding documents-icon 35 digital map icon
201  Passer hispaniolensis all others A771 Breeding documents-icon 35 digital map icon
202  Passer montanus A356 Breeding documents-icon 35 digital map icon
203  Pelecanus crispus A020 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Passage documents-icon 35
Winter documents-icon 35
204  Pelecanus onocrotalus A019
Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Passage documents-icon 35
205  Perdix perdix all others A644 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
206  Pernis apivorus A072 Breeding documents-icon 35 digital map icon
207  Petronia petronia A357  Breeding documents-icon 35 digital map icon
208  Phalacrocorax aristotelis desmarestii A392 Breeding documents-icon 35 digital map icon
209  Phalacrocorax carbo sinensis A391
Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
210  Phalacrocorax pygmeus A393 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Passage documents-icon 35 -
Winter documents-icon 35 -
211  Phasianus colchicus A115-X Breeding documents-icon 35 digital map icon
212  Phoenicopterus roseus A663-B Passage documents-icon 35 -
Winter documents-icon 35 -
213  Phoenicurus ochruros A273 Breeding documents-icon 35 digital map icon
214  Phoenicurus phoenicurus A274 Breeding documents-icon 35 digital map icon
215  Phylloscopus bonelli A313 Breeding documents-icon 35 digital map icon
216  Phylloscopus collybita A315 Breeding documents-icon 35 digital map icon
217  Phylloscopus sibilatrix A314
Breeding documents-icon 35 digital map icon
218  Phylloscopus trochilus A316 Passage documents-icon 35 -
219  Pica pica A343 Breeding documents-icon 35 digital map icon
220  Picoides tridactylus A241 Breeding documents-icon 35 digital map icon
221  Picus canus A234 Breeding documents-icon 35 digital map icon
222  Picus viridis A235 Breeding documents-icon 35 digital map icon
223  Platalea leucorodia leucorodia A607-B Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Passage documents-icon 35
 224   Plegadis falcinellus falcinellus A700 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Passage documents-icon 35
225  Pluvialis apricaria A140 Winter
documents-icon 35 -
226  Pluvialis squatarola A141 Winter documents-icon 35 -
227  Podiceps cristatus cristatus A691 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
228  Podiceps grisegena grisegena A665-A Winter documents-icon 35 -
229  Podiceps nigricollis nigricollis A692 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
230  Porphyrio porphyrio porphyrio A722 Breeding documents-icon 35 -
231  Porzana parva parva A719 Breeding documents-icon 35 digital map icon
232  Porzana porzana A119 Breeding documents-icon 35 digital map icon
233  Porzana pusilla intermedia A720
Breeding documents-icon 35 digital map icon
234  Prunella collaris A267 Breeding documents-icon 35 digital map icon
235  Prunella modularis A266 Breeding documents-icon 35 digital map icon
236  Puffinus yelkouan A464
Breeding documents-icon 35 digital map icon
Passage documents-icon 35 -
237  Pyrrhocorax graculus A345 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
238  Pyrrhocorax pyrrhocorax A346
Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
239  Pyrrhula pyrrhula A372 Breeding documents-icon 35 digital map icon
240  Rallus aquaticus aquaticus A718 Breeding documents-icon 35 digital map icon
241
 Recurvirostra avosetta
A132-B
Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Passage documents-icon 35
Winter documents-icon 35
242  Regulus ignicapillus A318 Breeding documents-icon 35 digital map icon
243  Regulus regulus A317 Breeding documents-icon 35 digital map icon
244  Remiz pendulinus A336 Breeding documents-icon 35 digital map icon
245  Riparia riparia A249 Breeding documents-icon 35 digital map icon
246  Saxicola rubetra A275 Breeding documents-icon 35 digital map icon
247  Saxicola torquatus A276
Breeding documents-icon 35 digital map icon
248  Scolopax rusticola A155  Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
249  Serinus serinus A361 Breeding documents-icon 35 digital map icon
250  Sitta europaea A332 Breeding documents-icon 35 digital map icon
251  Sitta krueperi A444 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
252  Sitta neumayer A445 Breeding documents-icon 35 digital map icon
253  Sterna albifrons albifrons A631-B Breeding documents-icon 35 digital map icon
254  Sterna caspia caspia A732 Passage documents-icon 35 -
255  Sterna hirundo A193 Breeding documents-icon 35 digital map icon
256  Sterna nilotica nilotica A731-B
Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
Passage documents-icon 35
257  Sterna sandvicensis A191 Breeding documents-icon 35 SENSITIVE
258  Streptopelia decaocto A209 Breeding documents-icon 35 digital map icon
259  Streptopelia turtur A210 Breeding documents-icon 35 digital map icon
260  Strix aluco A219
Breeding documents-icon 35 digital map icon
261  Sturnus roseus A353 Breeding documents-icon 35 digital map icon
262  Sturnus vulgaris A351
Breeding documents-icon 35 digital map icon
263  Sylvia atricapilla A311 Breeding documents-icon 35 digital map icon
264  Sylvia borin A310
Breeding documents-icon 35 digital map icon
265  Sylvia cantillans all others A770 Breeding documents-icon 35 digital map icon
266  Sylvia communis A309 Breeding documents-icon 35 digital map icon
267  Sylvia curruca A308
Breeding documents-icon 35 digital map icon
268  Sylvia hortensis A306
Breeding documents-icon 35 digital map icon
269  Sylvia melanocephala A305 Breeding documents-icon 35 digital map icon
270  Sylvia nisoria A307
Breeding documents-icon 35 digital map icon
271  Sylvia rueppelli A440 Breeding documents-icon 35 digital map icon
272  Tachybaptus ruficollis ruficollis A690  Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter
documents-icon 35 -
273  Tachymarptis melba A228 Breeding