4η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Ιχθυοπανίδας
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
Ψάρια (MED-MMED)
1  Acipenser sturio 1101 documents-icon 35 digital map icon
Ψάρια (MED)
2  Acipenser naccarii 1100 documents-icon 35 -
3  Acipenser stellatus 2488 documents-icon 35 digital map icon
4  Alburnus vistonicus 5269 documents-icon 35 digital map icon
5  Alburnus volviticus 5268 documents-icon 35 digital map icon
6  Alosa fallax 1103 documents-icon 35 digital map icon
7  Alosa macedonica 2490 documents-icon 35 digital map icon
8  Alosa vistonica 5048 documents-icon 35 digital map icon
9  Aphanius almiriensis 5276 documents-icon 35 digital map icon
10  Aphanius fasciatus 1152 documents-icon 35 digital map icon
11  Aspius aspius 1130 documents-icon 35 digital map icon
12  Βarbus albanicus 5180 documents-icon 35 digital map icon
13  Barbus balcanicus 5261 documents-icon 35 digital map icon
14  Barbus cyclolepis 5088 documents-icon 35 digital map icon
15  Barbus euboicus 5089 documents-icon 35 digital map icon
16  Barbus macedonicus 5093 documents-icon 35 digital map icon
17  Barbus peloponnesius 5094 documents-icon 35 digital map icon
18  Barbus pergamonensis 5254 documents-icon 35 digital map icon
19  Barbus prespensis 5095 documents-icon 35 digital map icon
20  Barbus sperchiensis 5256 documents-icon 35 digital map icon
21  Barbus strumicae 5263 documents-icon 35 digital map icon
22  Cobitis arachthosensis 5312 documents-icon 35 digital map icon
23  Cobitis hellenica 5313 documents-icon 35 digital map icon
24  Cobitis meridionalis 5310 documents-icon 35 digital map icon
25  Cobitis ohridana 5308 documents-icon 35 digital map icon
26  Cobitis puncticulata 5311 documents-icon 35 digital map icon
27  Cobitis punctilineata 5306 documents-icon 35 digital map icon
28  Cobitis stephanidisi  5307 documents-icon 35 digital map icon
29  Cobitis taenia Complex  6963 documents-icon 35 digital map icon
30  Cobitis trichonica 1144 documents-icon 35 digital map icon
31  Cobitis vardarensis 5309 documents-icon 35 digital map icon
32  Economidichthys pygmaeus 5337 documents-icon 35 digital map icon
33  Economidichthys trichonis 5338 documents-icon 35 digital map icon
34  Eudontomyzon graecus 5260 documents-icon 35 digital map icon
35  Eudontomyzon hellenicus 2483 documents-icon 35 digital map icon
36  Knipowitchia goerneri 6292 documents-icon 35 digital map icon
37  Knipowitchia milleri 6293 documents-icon 35 digital map icon
38  Ladigesocypris ghigii 1117 documents-icon 35 digital map icon
39  Luciobarbus graecus 5282 documents-icon 35 digital map icon
40  Pelasgus epiroticus 6263 documents-icon 35 digital map icon
41  Pelasgus laconicus 6291 documents-icon 35 digital map icon
42  Pelasgus marathonicus 5336 documents-icon 35 digital map icon
43  Pelasgus prespensis 6264 documents-icon 35 digital map icon
44  Pelasgus stymphalicus 5333 documents-icon 35 digital map icon
45  Pelasgus thesproticus 5279 documents-icon 35 digital map icon
46  Petromyzon marinus (occasional) 1095 documents-icon 35 digital map icon
47  Rhodeus amarus 5339 documents-icon 35 digital map icon
48  Rhodeus meridionalis 5340 documents-icon 35 digital map icon
 49  Romanogobio elimeius 5330 documents-icon 35 digital map icon
50  Rutilus panosi 5344 documents-icon 35 digital map icon
51  Rutilus ylikiensis 5343 documents-icon 35 digital map icon
52  Rutilus prespensis 5342 documents-icon 35 digital map icon
53  Sabanejewia balcanica 5197 documents-icon 35 digital map icon
54  Salmo faroides 5350 documents-icon 35 -
55  Salmo louroensis 5352 documents-icon 35 -
56  Salmo macedonicus 5353 documents-icon 35 -
57  Salmo pelagonicus 5354 documents-icon 35 -
58  Salmo peristericus 5355 documents-icon 35 -
59  Scardinius graecus 1121 documents-icon 35 digital map icon
60  Silurus aristotelis 1150 documents-icon 35 digital map icon
 61  Squalius keadicus 5332 documents-icon 35 digital map icon
62  Telestes beoticus 5335 documents-icon 35 digital map icon
63  Telestes pleurobipunctatus 5334 documents-icon 35 digital map icon
64  Tropidophoxinellus hellenicus 5341 documents-icon 35 digital map icon
65  Tropidophoxinellus spartiaticus 6289 documents-icon 35 digital map icon
66  Valencia letourneuxi 1992 documents-icon 35 -
67  Zingel balcanicus 5356 documents-icon 35 -
Home   Close