Έκθεση Άρθρου 12 περιόδου 2013-2018

Η έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, υπό το άρθρο 12 για την περίοδο 2013-2018 βρίσκεται αναρτημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, στον σύνδεσμο: https://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art12/envxz8njg/.

Η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη:

- Γενικό μέρος
Περιλαμβάνει τα στοιχεία προόδου, περιλαμβανομένων βασικών γεγονότων και διαδικτυακών συνδέσμων άλλων πηγών για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με π.χ. τη νομική ενσωμάτωση, την έρευνα και εργασία για την προστασία, διαχείριση και χρήση των πληθυσμών των πτηνών.

- Ειδικό μέρος (Έντυπα αναφοράς και χάρτες)
Περιλαμβάνει τα έντυπα αναφοράς των ειδών των πτηνών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντούν στην Ελλάδα και τα γεωχωρικά δεδομένα/χάρτες αναπαραγωγικής εξάπλωσης για τα είδη που αναπαράγονται στη χώρα. Επισημαίνεται ότι δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, τα γεωχωρικά δεδομένα (κατά συνέπεια και οι παραγόμενοι χάρτες) των αναπαραγόμενων ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητα» (sensitive). Ο λόγος είναι ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τη διατήρησή τους (αν, για παράδειγμα, το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης θήρευσης). Διευκρινίζεται ότι για τα μεταναστευτικά ή διαχειμάζοντα είδη δεν υποβάλλονται γεωχωρικά δεδομένα.

 

Home   Close