Αναζήτηση γεωχωρικών δεδομένων στον Δικτυακό Τόπο

 

Η αναζήτηση και εύρεση γεωχωρικών δεδομένων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τις Φόρμες Αναζήτησης του Δικτυακού Τόπου και εκτελώντας:

  1. Αναζήτηση στο γεωγραφικό αποθετήριο χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και περιορίζοντας την αναζήτηση σε επιλεγμένα επίπεδα πληροφορίας, π.χ. στις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
  2. Λήψη στοιχείων για συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος που επιλέγεται από λίστα περιοχών (μέσω μιας αναπτυσσόμενης προς τα κάτω λίστας περιοχών), δηλώνοντας ως πηγή στοιχείων το γεωγραφικό αποθετήριο.
  3. Ερώτημα για το αν μια περιοχή που δηλώνεται με ζεύγος γεωγραφικών συντεταγμένων, εντάσσεται σε προστατευόμενη περιοχή.
Home   Close