3η έκθεση: Έντυπα αναφοράς και χάρτες Αμφιβίων
Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Έντυπο αναφοράς Χάρτης
1  Bombina bombina 1188 documents-icon 35 digital map icon
2  Bombina variegata 1193 documents-icon 35 digital map icon
3  Bufo viridis (=Pseudepidalea viridis, Bufotes viridis) 1201 documents-icon 35 digital map icon
4  Hyla arborea (=Rana arborea) 1203 documents-icon 35 digital map icon
5  Lyciasalamandra helverseni (=Mertensiella luschani helverseni) 5359 documents-icon 35 digital map icon
6  Mertensiella  luschani (=Lyciasalamandra luschani) 1176 documents-icon 35 digital map icon
7  Pelobates syriacus 1200 documents-icon 35 digital map icon
8  Rana bedriagae (=Pelophylax bedriagae) 5360 documents-icon 35 digital map icon
9  Rana cerigensis (=Pelophylax cerigensis) 5362 documents-icon 35 digital map icon
10  Rana cretensis (=Pelophylax cretensis) 5361 documents-icon 35 digital map icon
11  Rana dalmatina (=Rana temporaria) 1209 documents-icon 35 digital map icon
12  Rana graeca 1208 documents-icon 35 digital map icon
13  Rana kurtmuelleri (=Pelophylax kurtmuelleri) 5363 documents-icon 35 digital map icon
14  Rana ridibunda (=Pelophylax ridibundus) 1212 documents-icon 35 digital map icon
15  Rana temporaria 1213 documents-icon 35 digital map icon
16  Triturus karelinii (=Triturus cristatus karelinii, Triturus ivanbureschi nov. spec) 1171 documents-icon 35 digital map icon
17  Triturus macedonicus (=Triturus carnifex macedonicus, Triturus cristatus carnifex) 5364 documents-icon 35 digital map icon
Home   Close