Γνωρίζω

Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα προικισμένη, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη βιοποικιλότητα.

Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και προσφέρουν πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης. Μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής τους, διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην αποθήκευση πολύτιμων αποθεμάτων νερού, στην προστασία των εδαφών και των καλλιεργειών, καθώς και στη διατήρηση υγιών οικοσυστημάτων. Οι περιοχές αυτές είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας κάθε τόπου που οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Η κατανόηση της αξίας της βιοποικιλότητάς τους και η επένδυση στη γνώση της σωστής διαχείρισης και προστασίας τους, μπορεί να συντελέσει στη στήριξη της οικονομίας και στη διάθεση των ωφελειών από τα οικοσυστήματα στην κοινωνία.

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισαγάγει τον επισκέπτη σε βασικές έννοιες για τη βιοποικιλότητα, να τον βοηθήσει να καταλάβει την αξία της βιοποικιλότητας, να του δώσει πληροφορίες για διεθνείς συνθήκες, κοινοτικές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία, να τον ενημερώσει για τις εθνικές εκθέσεις για τη φύση, και να του γνωρίσει την φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας.

Home   Close