Εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα για τα πουλιά της Ελλάδας στον Δικτυακό Τόπο για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη, 27/04/2017
Χαλκόκοτες
Χαλκόκοτες / Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ/ Λ. Λογοθέτης

Διαθέσιμα τα έντυπα αναφοράς και οι χάρτες εξάπλωσης για 292 είδη πουλιών

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας για τα πουλιά (Οδηγία 2009/147/EOK, περίοδος 2008-2012). Η έκθεση αφορά τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της εν λόγω Οδηγίας, καθώς και τα μεταναστευτικά πουλιά που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας αλλά έχουν τακτική διέλευση από τη χώρα μας. Καλύπτει την τυπική περίοδο αναφοράς διευρυμένη κατά δύο έτη (έως το 2014).

Η έκθεση υποβλήθηκε στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, στον σύνδεσμο: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art12/envv5hdfq/. Ωστόσο η ανάκτηση πληροφορίας είναι δύσκολη, ιδίως για τους μη ειδικούς.

Το ΕΚΒΥ προχώρησε σε επεξεργασία και μετατροπή των δεδομένων σε κατάλληλη μορφή (αρχεία pdf). Πλέον, τα δεδομένα είναι εύκολα προσβάσιμα από τον Δικτυακό Τόπο για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα.

 

Η εθνική έκθεση αποτελείται από δύο μέρη:

  • Γενικό μέρος: Περιλαμβάνει τα στοιχεία προόδου, περιλαμβανομένων βασικών γεγονότων και διαδικτυακών συνδέσμων άλλων πηγών για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με π.χ. τη νομική ενσωμάτωση, την έρευνα και εργασία για την προστασία, διαχείριση και χρήση των πληθυσμών των πουλιών.
  • Ειδικό μέρος (Έντυπα αναφοράς και χάρτες): Περιλαμβάνει τα έντυπα αναφοράς των πουλιών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντούν στην Ελλάδα και τα γεωχωρικά δεδομένα/χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης αυτών που αναπαράγονται στη χώρα. Επισημαίνεται ότι δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, τα γεωχωρικά δεδομένα (κατά συνέπεια και οι παραγόμενοι χάρτες) των ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητα»  λόγω της τρωτότητάς τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έλενα Χατζηχαραλάμπους, ΕΚΒΥ, Τηλ. 2310 473432, http://www.ekby.gr


____________________________________________________________________________________
Η Εθνική Έκθεση του άρθρου 12 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (περίοδος 2008-2012) εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων» και βασίσθηκε στα αποτελέσματα της Μελέτης 9 «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα», η οποία υλοποιήθηκε παράλληλα. Αναθέτουσα Αρχή του έργου ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων, Τμήμα Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013.

Home   Close