Έλεγχος καταλληλότητας των Οδηγιών για τη Φύση
Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή, 20/01/2017
Έλεγχος καταλληλότητας των Οδηγιών για τη Φύση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας (fitness check) των Οδηγιών για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι δύο Οδηγίες παραμένουν επαρκώς σχετικές και αποτελεσματικές ως προς τον σκοπό τους, στο πλαίσιο της ευρύτερης Κοινοτικής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα.

Η διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας απορρέει από την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επαναξιολογήσει το σύνολο της Κοινοτικής νομοθεσίας βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

- Αποτελεσματικότητα ως προς την επίτευξη των στόχων

- Αποδοτικότητα όσον αφορά στο κόστος

- Συνοχή με άλλα νομοθετήματα

- Συνάφεια όσον αφορά στην εμπλοκή της Ε.Ε.

- Προστιθέμενη αξία για την Ε.Ε.

EU fitness check low250Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα εργαλεία, όπως η στοχευμένη αποστολή ερωτηματολογίων σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς  του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η αξιοποίηση σχετικών εκθέσεων όπως η Ενδιάμεση Επανεκτίμηση της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και η Κατάσταση της Φύσης στην Ε.Ε., καθώς και μία ανοιχτή διαδικτυακή διαβούλευση.

Η διαβούλευση διήρκησε 12 εβδομάδες και προσέλκυσε περισσότερες από 552.000 απαντήσεις, αριθμό ρεκόρ στην ιστορία των διαβουλεύσεων της Ε.Ε. Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής οφείλεται εν μέρει στη μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης και στις εκστρατείες ενημέρωσης που υλοποιήθηκαν από περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς.. Από την Ελλάδα υποβλήθηκαν 6.387 απαντήσεις.

Το ερωτηματολόγιο, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση, αποτελούνταν από δύο τμήματα: ένα  γενικό, το οποίο ήταν και η βασική προϋπόθεση για την προσμέτρηση της συμμετοχής και ένα δεύτερο προαιρετικό, το οποίο απαιτούσε βαθύτερη γνώση των δύο Οδηγιών και της εφαρμογής τους.

Η πλήρης έκθεση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης είναι διαθέσιμη εδώ ενώ υπάρχει διαθέσιμη και μία εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

Η τελική έκθεση αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ η πλήρης έκθεση με τα υποστηρικτικά στοιχεία είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Οδηγία για τα Πουλιά (Bird Directive, 2009/147/ΕΕ) αντικατέστησε το 2009 την αρχική Οδηγία (79/409/ΕΟΚ), η οποία είχε ψηφιστεί το 1979 από τα 9 μέλη της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και είχε τροποποιηθεί αρκετές φορές στο μεσοδιάστημα. Η Οδηγία αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή ορνιθοπανίδα ως αναπόσπαστο μέρος της κληρονομιάς των ευρωπαϊκών λαών και την ανάγκη για την προστασία της ως διασυνοριακή, με κοινές ευθύνες. Στα παραρτήματα της Οδηγίας περιλαμβάνονται κατάλογοι των απειλούμενων ειδών, αλλά και των επιτρεπόμενων ειδών για κυνήγι. Επίσης, περιλαμβάνει κατάλογο με μη επιτρεπόμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες είναι βλαβερές για την ορνιθοπανίδα, καθώς και κατάλογο με δραστηριότητες που υποβοηθούν τους στόχους και την εφαρμογή της Οδηγίας.

Η Οδηγία για τους Οικοτόπους (Habitats Directive, 92/43/EEC) τέθηκε σε εφαρμογή το 1992, με στόχο τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας, μέσω της προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. Εισήγαγε τη δημιουργία του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, στο οποίο ενσωματώθηκαν και οι περιοχές προστασίας που προβλέπονταν από την Οδηγία για τα Πουλιά.

Οι δύο Οδηγίες, οι οποίες συχνά αποκαλούνται ως οι «Οδηγίες για τη Φύση», έχουν χαρακτηριστεί ως ο ακρογωνιαίος λίθος της Κοινοτικής πολιτικής για τη φύση, αποτελώντας τα βασικά εργαλεία για την εφαρμογή της.

Πηγή Infographic: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Home   Close