Παρουσιάζονται στον Δικτυακό Τόπο για τη Φύση και Βιοποικιλότητα τα αποτελέσματα της 2ης αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα
Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη, 10/03/2016
Βίδρα (Lutra lutra)
Βίδρα (Lutra lutra)

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος, με βάση τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Η αξιολόγηση έγινε στο πλαίσιο εκπόνησης της 3ης Εθνικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ - Άρθρο 17).

Η 3η Εθνική Έκθεση καλύπτει την τυπική περίοδο αναφοράς 2007 – 2012 διευρυμένη κατά δύο έτη (έως το 2014), και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) τον Δεκέμβριο 2014 υπό τη μορφή βάσης δεδομένων (Reporting Tool) η οποία αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (European Environment Agency - EEA). Οριστικοποιήθηκε το 2015 κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου και αξιολόγησης από το Θεματικό Κέντρο Βιοποικιλότητας του ΕΕΑ.

Για την εύληπτη επισκόπηση των δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 3ης έκθεσης, τα στοιχεία οργανώθηκαν κατάλληλα και αναρτήθηκαν στον Δικτυακό Τόπο για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα (www.biodiversity-info.gr). Πιο συγκεκριμένα, ο επισκέπτης του Δικτυακού Τόπου για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα μπορεί να εντοπίσει τα εξής:

 

Στο πλαίσιο της 3ης Εθνικής Έκθεσης, συνολικά εξετάσθηκαν δεδομένα για 414 τύπους οικοτόπων και είδη Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, και κατόπιν επεξεργασίας τους, καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων (Reporting Tool) 396 έντυπα αναφοράς για ισάριθμους τύπους οικοτόπων και είδη. Αντίστοιχα παράχθηκαν γεωχωρικά δεδομένα που απεικονίζουν (σε μορφή κανάβου διάστασης 10x10 χλμ.) την εξάπλωση και το εύρος εξάπλωσης των τύπων οικοτόπων και ειδών.

Η κατάσταση διατήρησης κρίθηκε «ικανοποιητική» για το 39,5% του συνόλου των τύπων οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος που αξιολογήθηκαν. Ειδικότερα, σε «ικανοποιητική» κατάσταση κρίθηκε το 61,4% των τύπων οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος που αξιολογήθηκαν, το 34,9% των ειδών της χλωρίδας και το 32,6% των ειδών της πανίδας.

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι για το 10,5% του συνόλου των τύπων οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος που αξιολογήθηκαν, η κατάσταση διατήρησής τους κρίνεται ως «άγνωστη» λόγω ανεπάρκειας ή απουσίας δεδομένων. Συγκεκριμένα ως «άγνωστης» κατάστασης διατήρησης κρίθηκε το 3,4% των τύπων οικοτόπων, το 14,3% των ειδών της χλωρίδας και το 12,1% των ειδών της πανίδας.

Τα δεδομένα της 3ης Εθνικής Έκθεσης (γενικό μέρος, έντυπα αναφοράς, γεωχωρικά δεδομένα και εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης) έχουν αναρτηθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (Central Data Repository - CDR) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ / Eionet).


Η 3η εθνική έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ, πρώην ΥΠΕΚΑ) και Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων/ Τμήμα Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών (πρώην Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος). Τον επιστημονικό συντονισμό εκπόνησης της έκθεσης είχε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ελληνικό ΠΔΕ (εθνικούς πόρους). Υλοποιήθηκε παράλληλα με το ευρύτερο έργο «Εποπτεία και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» το οποίο περιελάμβανε οκτώ Θεματικές Μελέτες Εποπτείας. Ειδικότερα, η 3η εθνική έκθεση αποτελεί το Παραδοτέο υπ’ αριθμό Β8 του έργου για τον Οριζόντιο Τεχνικό και Επιστημονικό Συντονισμό των Μελετών Εποπτείας και βασίσθηκε στα σχετικά παραδοτέα υπ’ αριθμό Β4 των θεματικών μελετών 2 έως και 8.

Home   Close