Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000

Θεμέλιο λίθο της υλοποίησης των προνοιών των Οδηγιών για τη Φύση αποτελεί το Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 το οποίο αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία των τύπων οικοτόπων και ειδών, και αποτελεί βασικό μέσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) οι οποίοι οφείλουν να χαρακτηρισθούν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) το αργότερο σε μια εξαετία από την υιοθέτησή τους και από τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πτηνά οι οποίες, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο δίκτυο Natura 2000. Οι ΕΖΔ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και οι ΖΕΠ στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και στις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

Το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει 446 περιοχές οι οποίες καλύπτουν συνολικά έκταση 58.778 km2 (χερσαία έκταση 35.982 km2, θαλάσσια έκταση 22.796 km2). Ειδικότερα περιλαμβάνει 265 ΤΚΣ σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (οι 239 έχουν ήδη χαρακτηρισθεί ΕΖΔ με τον ν. 3937/2011, ΦΕΚ60/Α/31-3-2011), αν και σε ορισμένες από αυτές έγιναν επεκτάσεις το 2017 (ΚΥΑ 50743/ΦΕΚ Β’ 4432/2017) και 207 ΖΕΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. Επισημαίνεται ότι 26 από τις 446 περιοχές φέρουν τους χαρακτηρισμούς αμφότερων των Οδηγιών για τη Φύση (δηλαδή αποτελούν ΤΚΣ/ΕΖΔ και ΖΕΠ). Στις εν λόγω περιοχές περιλαμβάνονται και άλλες σημαντικές περιοχές της χώρας (π.χ. οι 10 Εθνικοί Δρυμοί, οι Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ).

Όλοι οι τόποι του Δικτύου Natura 2000, περιλαμβάνονται σε βάση δεδομένων, συνοδεύονται από δελτίο δεδομένων με γενικά περιγραφικά στοιχεία και ειδικότερες πληροφορίες για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη που φιλοξενούν και από χάρτη κλίμακας 1:100.000.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Home   Close