Νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) περί εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ο Νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιεί και συμπληρώνει τον ν. 1650/1986 και τον ν. 3937/2011 και υιοθετεί νέο μοντέλο  διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών, περιλαμβανομένων των τόπων του Δικτύου Natura 2000. Ειδικότερα, με τον εν λόγω νόμο συστάθηκε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχος των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) οι οποίοι καταργούνται (άρθρο 43, παρ.1). Στο πλαίσιο του ΟΦΥΠΕΚΑ δημιουργούνται 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για την εποπτεία, την επιστημονική παρακολούθηση και την ανάδειξη των Προστατευόμενων Περιοχών.

Επίσης με τον ν. 4685/2020 διαχωρίζεται ο χαρακτηρισμός των προστατευόμενων περιοχών από τις ζώνες που μπορούν να περιλαμβάνουν (αποδίδοντας τους ορισμούς που συνδέονται με κάθε χαρακτηρισμό και κάθε ζώνη) και εισάγεται η έννοια της κλιμακούμενης προστασίας των προστατευόμενων περιοχών. Ειδικότερα προνοείται ο καθορισμός 4 διαφορετικών ζωνών προστασίας και διαχείρισης εντός των προστατευόμενων περιοχών, καθορίζοντας όρους και περιορισμούς δραστηριοτήτων βάσει του συστήματος χρήσεων γης του Π.Δ. 59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, αποσαφηνίζεται η διαδικασία με την οποία οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες οδηγούν στη σύνταξη σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια στην κανονιστική εφαρμογή αυτών που είναι τα προεδρικά διατάγματα προστασίας.

Home   Close