Δεδομένα λιμνών της Ελλάδας

Το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων ορίστηκε το 2011 με την ΚΥΑ 140384/2011 και τροποποιήθηκε το 2021 με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/107168/1444/2021. Περιλαμβάνει τους φορείς λειτουργίας του εθνικού δικτύου, τους σταθμούς και τις παραμέτρους παρακολούθησης.

Μέσω του εθνικού δικτύου παρακολούθησης, η χώρα έχει χρονοσειρές δεδομένων που τεκμηριώνουν την κατάσταση και τις τάσεις στα υδατικά συστήματα της χώρας, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να ιεραρχούν και στοχευμένα να λαμβάνουν τα κατάλληλα κάθε φορά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Με τη διαχρονική παρακολούθηση καταγράφεται η βελτίωση ή μη στην κατάσταση των υδατικών συστημάτων και συνεπώς δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών.

Περισσότερα για το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης υδάτων...

 

Ο ρόλος του ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας  / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ) είναι ο αρμόδιος φορέας παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας, βάσει της ΚΥΑ 140384/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/107168/1444/2021, και λειτουργεί αδιάλειπτα το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των λιμνών από το 2012.

 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΩ:

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων των Λιμνών της Ελλάδας

Home   Close