Δεδομένα λιμνών της Ελλάδας

H παρακολούθηση των λιμνών της Ελλάδας εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων που συγκροτήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 140384/2011) στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τα Ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Άρθρο 8).

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας λειτουργεί αδιάλειπτα το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των λιμνών από το 2012, η λειτουργία του οποίου χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ και συνεχίζεται έως το 2023.  

Το ΕΚΒΥ, σύμφωνα με την ΚΥΑ, ορίζεται αρμόδιος φορέας για την πραγματοποίηση των δειγματοληψιών, αναλύσεων και επί τόπου μετρήσεων, καθώς και για την ετήσια υποβολή στοιχείων στη Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Γραμματεία Υδάτων συντονίζει και εποπτεύει το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των υδάτων και υποβάλλει τα δεδομένα ετησίως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων δίδει στοιχεία που τροφοδοτούν την οικολογική και χημική ταξινόμησή τους. Η οικολογική ταξινόμηση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που στηρίζεται σε δείκτες και σε συνδυασμούς βιολογικών παραμέτρων (φυτοπλαγκτό, υδρόβια μακρόφυτα, φυτοβένθος, ζωοβένθος, ιχθυοπανίδα), φυσικοχημικών (π.χ. διαφάνεια, συνθήκες οξυγόνωσης, συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων), υδρολογικών (π.χ. στάθμη υδάτων, χρόνος παραμονής) και μορφολογικών (μορφολογία παρόχθιας ζώνης, βαθυμετρία). Οι εφαρμοζόμενοι δείκτες πρέπει παράλληλα να συμπληρώνονται και να βελτιώνονται συνεχώς, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων ταξινόμησης, μεταξύ όλων των χωρών. Έχει υπολογιστεί ότι, για τον σκοπό αυτό, μόνο για τις λίμνες, θα απαιτηθούν έως το 2023 περί τις 42.000 μετρήσεις και αναλύσεις. Επιπροσθέτως, το ΕΚΒΥ διενεργεί συστηματικές δειγματοληψίες για ουσίες προτεραιότητας, ειδικούς ρύπους και λοιπές ουσίες στους σταθμούς των λιμνών και τα δείγματα αποστέλλονται για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους και το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Εκτός από εθνική υποχρέωση, είναι σημαντικό η χώρα να έχει χρονοσειρές δεδομένων που να τεκμηριώνουν την κατάσταση και τις τάσεις στα ύδατα της χώρας, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να ιεραρχούν και στοχευμένα να λαμβάνουν τα κατάλληλα κάθε φορά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Με τη διαχρονική παρακολούθηση καταγράφεται η βελτίωση ή μη στα ύδατα της χώρας και συνεπώς δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών.

 

Για το διάστημα από το 2016 έως το 2023, η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των λιμνών χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Πράξη «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"». Αντιστοίχως, για τα έτη 2012-2015, η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των λιμνών συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

banner espa2014-2020 

 banner espa 2007-2013

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (δεδομένα έως Οκτώβριος 2018)
Α/Α   Υδατικό Διαμέρισμα 
  Όνομα λίμνης 
  Δεδομένα διακύμανσης στάθμης  
  Χάρτης βαθυμετρίας  
1  Βορ. Πελοπόννησος (GR02)  Τεχνητή Λίμνη Πηνειού  icon excel 32 -
2  Βορ. Πελοπόννησος (GR02)  Λίμνη Στυμφαλία  icon excel 32 -
3  Βορ. Πελοπόννησος (GR02)  Τεχνητή Λίμνη Φενεού  icon excel 32 -
4  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Λυσιμαχεία icon excel 32 digital map icon
5  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Οζερός icon excel 32 digital map icon
6  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Τριχωνίδα icon excel 32 -
7  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Αμβρακία icon excel 32 digital map icon
8  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Βουλκαριά icon excel 32 -
9  Ήπειρος (GR05)  Λίμνη Παμβώτιδα  icon excel 32 digital map icon
10  Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07)  Λίμνη Δύστος  icon excel 32 -
11  Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07)  Λίμνη Παραλίμνη icon excel 32 digital map icon
12  Θεσσαλία (GR08)  Τεχνητή Λίμνη Σμόκοβου  icon excel 32 -
13  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Βεγορίτιδα  icon excel 32 digital map icon
14  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Πετρών icon excel 32 -
15  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Ζάζαρη  icon excel 32 digital map icon
16  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Χειμαδίτιδα icon excel 32 digital map icon
17  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Καστοριάς icon excel 32 -
18  Κεντρ. Μακεδονία (GR10)  Λίμνη Δοϊράνη  icon excel 32 -
19  Κεντρ. Μακεδονία (GR10)  Λίμνη Πικρολίμνη icon excel 32 -
20  Κεντρ. Μακεδονία (GR10)  Λίμνη Κορώνεια icon excel 32 -
21  Κεντρ. Μακεδονία (GR10)  Λίμνη Βόλβη icon excel 32 digital map icon
22  Ανατολ. Μακεδονία (GR11)  Τεχνητή Λίμνη Λευκογείων  icon excel 32 -
23  Θράκη (GR12)  Λίμνη Ισμαρίδα  icon excel 32 -
24  Θράκη (GR12)  Τεχνητή Λίμνη Γρατινής icon excel 32 -
25  Θράκη (GR12)  Τεχνητή Λίμνη N. Αδριανής icon excel 32 -

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: Σεπτέμβριος 2019

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (δεδομένα έως Δεκέμβριος 2016)
A/A  Υδατικό Διαμέρισμα
 Όνομα λίμνης/σταθμού  Κωδικός σταθμού

 Βιολογικά
 
δεδομένα 

 Φυσικοχημικά
 
δεδομένα 

 Λοιπά
 φυσικοχημικά 

1  Δυτ. Πελοπόννησος (GR01)  Τεχνητή Λίμνη Λάδωνα  GR000100030010H500 icon excel 32
icon excel 32 icon excel 32
2  Βόρ. Πελοπόννησος (GR02)  Τεχνητή Λίμνη Πηνειού  GR000200030030H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
3  Βόρ. Πελοπόννησος (GR02)  Λίμνη Στυμφαλία  GR000200030010N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
4  Βόρ. Πελοπόννησος (GR02)  Τεχνητή Λίμνη Φενεού  GR000200030020H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
5  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών  GR000400030042H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
6  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Τεχνητή Λίμνη Καστρακίου  GR000400030050H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
7  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Τεχνητή Λίμνη Στράτου  GR000400030066H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
8  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού  GR000400030026H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
9  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Λυσιμαχεία  GR000400030058H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
10  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Οζερός  GR000400030074N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
11  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Τριχωνίδα  GR000400030034N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
12  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Αμβρακία  GR000400030082N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
13  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Βουλκαριά  GR000400030090N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
14  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Λίμνη Σαλτίνη  GR000400030098N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
15  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Τεχνητή Λίμνη Μόρνου  GR000400030010H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
16  Δυτ. Στερεά Ελλάδα (GR04)  Τεχνητή Λίμνη Εύηνου  GR000400030018H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
17  Ήπειρος (GR05)  Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου  GR000500030010H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
18  Ήπειρος (GR05)  Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου I  GR000500030020H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
19  Ήπειρος (GR05)  Λίμνη Παμβώτιδα  GR000500030040H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
20  Ήπειρος (GR05)  Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου II  GR000500030030H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
21  Αττική (GR06)  Τεχνητή Λίμνη Μαραθώνα  GR000600030010H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
22  Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07)  Λίμνη Δύστος  GR000700030010N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
23  Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07)  Λίμνη Υλίκη  GR000700030020H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
24  Ανατολ. Στερεά Ελλάδα (GR07)  Λίμνη Παραλίμνη  GR000700030030N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
25  Θεσσαλία (GR08)  Τεχνητή Λίμνη Κάρλας  GR000800030010H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
26  Θεσσαλία (GR08)  Τεχνητή Λίμνη Σμόκοβου  GR000800030020H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
27  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Βεγορίτιδα  GR000900030037N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
28  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Πετρών  GR000900030046N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
29  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Ζάζαρη  GR000900030064N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
30  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Χειμαδίτιδα  GR000900030055N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
31  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Καστοριάς  GR000900030073H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
32  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Τεχνητή Λίμνη Σφηκιάς  GR000900030019H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
33  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Τεχνητή Λίμνη Ασωμάτων  GR000900030010H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
34  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου  GR000900030028H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
35  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Μικρή Πρέσπα Α  GR000900030A82N300 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
36  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Μικρή Πρέσπα Β  GR000900030A82N700 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
37  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα Α  GR00090003AF91N300 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
38  Δυτ. Μακεδονία (GR09)  Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα Β  GR00090003AF91N700 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
39  Κεντρ. Μακεδονία (GR10)  Λίμνη Δοϊράνη 1  GR001000030F40N300 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
40  Κεντρ. Μακεδονία (GR10)  Λίμνη Δοϊράνη 2  GR001000030F40N700 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
41  Κεντρ. Μακεδονία (GR10)  Λίμνη Πικρολίμνη  GR001000030030N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
42  Κεντρ. Μακεδονία (GR10)  Λίμνη Κορώνεια  GR001000030020H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
43  Κεντρ. Μακεδονία (GR10)  Λίμνη Βόλβη  GR001000030010N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
44  Ανατολ. Μακεδονία (GR11)  Λίμνη Κερκίνη  GR001100030020H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
45  Ανατολ. Μακεδονία (GR11)  Τεχνητή Λίμνη Λευκογείων  GR001100030010H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
46  Θράκη (GR12)  Λίμνη Ισμαρίδα  GR001200030030N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
47  Θράκη (GR12)  Τεχνητή Λίμνη Πλατανόβρυσης  GR001200030040H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
48  Θράκη (GR12)  Τεχνητή Λίμνη Θησαυρού  GR001200030050H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
49  Θράκη (GR12)  Τεχνητή Λίμνη Γρατίνης  GR001200030010H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
50  Θράκη (GR12)  Τεχνητή Λίμνη N. Αδριανής  GR001200030020H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
51  Κρήτη (GR13)  Λίμνη Κουρνά  GR001300030020N500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
52  Κρήτη (GR13)  Τεχνητή Λίμνη Μπραμιανού  GR001300030010H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32
53  Κρήτη (GR13)  Τεχνητή Λίμνη Φανερωμένης  GR001300030030H500 icon excel 32 icon excel 32 icon excel 32

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: Σεπτέμβριος 2019

Home   Close