Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης
Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη, 22/09/2021
Νήσος Χρυσή, Κρήτη
Νήσος Χρυσή, Κρήτη

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ. αριθμ. οικ. απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511 “Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης”.

ΦΕΚ 617Δ’/17-09-2021

Home   Close