Νόμος 3937/2011 περί "Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις"

Ο νόμος 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) εκδόθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της χώρας για την  αντιμετώπισης της μείωσης της βιοποικιλότητας και των υποχρεώσεών της αναφορικά με την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Σκοπός του εν λόγω νόμου είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας, ως πολύτιμου και αναντικατάστατου εθνικού κεφαλαίου. Ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • η αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
 • η ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και στις τομεακές και αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας,
 • η απόκτηση επαρκούς γνώσης για την κατάσταση των ειδών και οικοσυστημάτων,
 • η βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών για την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση των σημαντικών περιοχών για τη βιοποικιλότητα,
 • η επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας, ιδίως εκείνων των στοιχείων της που χαρακτηρίζονται ως σημαντικά, σπάνια ή απειλούμενα,
 • η υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών επιτήρησηςτης βιοποικιλότητας,
 • η προώθηση της σημασίας της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών γενικότερα στην κοινωνία.

Μέσα από τα άρθρα του, ο νόμος 3937/2011 τροποποιεί εν μέρει και συμπληρώνει το Νόμο-πλαίσιο 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος». Ειδικότερα, προτάσσει:

 • τη συγκρότηση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών,
 • τη διατήρηση των ειδών της ελληνικής βιοποικιλότητας μέσα από τη θεσμοθέτηση εργαλείων παρακολούθησης και προστασίας, ειδικών διατάξεων για τη προστασία και διατήρηση της ενδημικής βιοποικιλότητας, αλλά και ειδικών ρυθμίσεων για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη,
 • τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και την πρόληψη της υποβάθμισής τους,
 • την επιστημονική έρευνα και την κοινωνική ενημέρωση και συμμετοχή.

Με τον νόμο 3937/2011, το νομικό «οπλοστάσιο» της χώρας ενισχύεται και προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα και πρότυπα καθώς, μεταξύ άλλων:

α) χαρακτηρίζει ως ΕΖΔ τους ΤΚΣ της Ελλάδας, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (L 259) (άρθρο 5, παρ. 4.1, εδάφιο α) και παραθέτει τον εθνικό κατάλογο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 (άρθρο 9, παρ. 6),

β) εκσυγχρονίζει και εξειδικεύει το πλαίσιο για την ολοκληρωμένη προστασία του βιολογικού πλούτου της Ελλάδας και την κάλυψη των Κοινοτικών υποχρεώσεών της σε σχέση με το Δίκτυο Natura 2000, ιδίως με τα άρθρα: 2 «Ορισμοί» (όπου ορίζεται για πρώτη φορά η Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εντύπων αναφοράς της έκθεσης την οποία προνοεί το άρθρο 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων),  8 «Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των ΕΖΔ κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως κυρώθηκε με την Κ.Υ.Α. της 28/12/1998 (ΦΕΚ 1289 Β΄)», 9 «Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000» και 17 «Επιστημονική έρευνα» και 20 «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις».

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στo άρθρο 8 του Ν. 3937/2011, επισημαίνεται η συμβολή του στην «καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ» αφού βάσει της παραγράφου του 1 «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής «Φύση 2000», καθορίζονται εθνικοί στόχοι διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικής σημασίας (Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) που απαντώνται στην Ελληνική Επικράτεια με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησής τους στο σύνολο της εξάπλωσής τους μέχρι το 2020. Με την ίδια ή άλλες αποφάσεις ανά ΕΖΔ ή ομάδες τέτοιων, καθορίζονται επίσης στόχοι διατήρησης, με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών που απαντώνται σε κάθε μια περιοχή …». Επιπροσθέτως, στις παραγράφους του 2 και 3 καθορίζεται αντίστοιχα ότι «Οι στόχοι διατήρησης είναι μετρήσιμοι, ενδεδειγμένοι για την κάθε ΕΖΔ, περιεκτικοί και συνεκτικοί» και ότι «Οι στόχοι και τα μέτρα διατήρησης των ΕΖΔ ενσωματώνονται στο σχέδιο διαχείρισης …».

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=236&language=el-GR

Home   Close